●Sahtel

2019. aasta tähtsamad sündmused:

  • 09. märts
    ELÜ üldkoosolek
  • 02-04. august
    Loomaarstide suvepäevad
  • 25-26 oktoober
    Konverents Veterinarmeditsiin 2019

 Kutsetegevuse loaga veterinaararsti poolt registri muudatuste tegemise abistav juhend 

 

VTA peadirektori käskkirjaga kinnitatud kutsetegevuse loaga veterinaararsti (KTLVA) tegevuse kontrolli juhendi ja üldkohustuste töölehe muutmise (VTA peadirektori 11. novembri 2015. a käskkiri nr 197) lühiselgitus:

• Juhendit sai ajakohastatud tulenevalt veterinaarkorralduse seaduse 5. peatükist;

• Kutsetegevuse loaga veterinaararsti tegevuse hindamise töölehe I osa (üldkohustused) muudeti punktidega 1.4 - 1.6:

 

o 1.4 - KTLVA täiendab ennast erialaselt vähemalt üks kord viie kalendriaasta jooksul - Plaanilist või plaanivälist KTLVA tegevust kontrollides kontrollitakse, kas KTLVA on ennast erialaselt täiendanud vähemalt üks kord viie kalendriaasta jooksul:

 Erialane täiendamine veterinaarkorralduse seaduse mõistes on:

• osavõtt loomaarstiõppe õppekava õpetava ülikooli või erialaorganisatsiooni korraldatud erialasest õppepäevast, kursusest, seminarist või konverentsist;

• praktiseerimine veterinaararsti või loomaarstiõppe õppekava õpetava ülikooli juures;

• erialase teaduskraadi omandamine;

• ülikooli loomaarstiõppe õppekava üliõpilase erialase teoreetilise, praktilise või kliinilise õppe juhendamine;

• teaduslik-praktilise töö või erialase artikli avaldamine Eesti või välisriigi erialases väljaandes, erialase õppe- või teaduskirjanduse avaldamine;

• erialase ettekandega esinemine loomaarstiõppe õppekava õpetava ülikooli või erialaorganisatsiooni korraldatud õppepäeval, kursusel, konverentsil või seminaril.

 

o 1.5 - KTLVA teatab riiklikule veterinaararstide registrile põllumajandusministri 7. aprilli 2015. a määruse nr 30 "Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus" paragrahvi 7 lõigetes 1-3 loetletud ajakohased andmed - kontrollitakse, kas veterinaararsti kutsetegevuse luba omava isiku kohta on riiklikule veterinaararstide registrile teatatud eelnimetatud määruse lõigetes loetletud ajakohased andmed:

 (1) Registrisse kantakse veterinaararsti kutsetegevuse luba (edaspidi kutsetegevuse luba) taotleva ja seda omava veterinaararsti kvalifikatsiooniga isiku (selles paragrahvis edaspidi isik) kohta järgmised isiku- ja eluloolised andmed:

• 1) ees- ja perekonnanimi;

• 2) eelmine või eelmised ees- ja perekonnanimi või -nimed;

• 3) isikukood, selle puudumise korral sünniaasta, -kuu ja -päev;

• 4) isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, kui isik ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse;

• 5) kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);

• 6) eelmise töökoha riik.

 (2) Registrisse kantakse isiku kohta järgmised veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavad andmed:

• 1) eriala;

• 2) spetsialiseerumine (kitsam eriala valdkond selle olemasolu korral);

• 3) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi nimetus ja number;

• 4) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse nimi ja dokumendi väljaandmise aeg;

• 5) õppeasutusse immatrikuleerimise aasta;

• 6) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud riik;

• 7) varasem veterinaararsti kvalifikatsiooni tunnustamine Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Šveitsi poolt.

 (3) Registrisse kantakse isiku kohta järgmised veterinaarkorralduse seaduse § 24 kohast erialast täiendamist tõendavad andmed:

• 1) erialase täiendamise aeg;

• 2) erialase täiendamise tundide arv;

• 3) erialast täiendamist korraldanud koolitaja, juhendaja või asutuse nimi;

• 4) erialase täiendamise sisu.

 

o 1.6 - KTLVA on kohustatud riiklikusse veterinaararstide registrisse kantud andmete muutumise korral esitama viivitamata taotluse andmete muutmiseks ning vastutab esitatud andmete õigsuse eest - kontrollitakse, kas KTLVA kohta on riiklikus veterinaararstide registris ajakohased andmed (esitatud andmete vastavus nõutud andmetele, muutunud andmete ajakohasus).

 

Kokkuvõtlikult:

• Enne KTLVA kontrolli vaadatakse üle, kas riiklikus veterinaararstide registris on KTLVA kohta olemas õigusaktides nõutud ajakohased andmed (sh kontaktandmed - telefoninumber ja elektronposti aadress);

• Erialase täiendamise osas peavad Eestis toimunud erialased enesetäiendamised (õppepäevad, kursused, seminarid või õppepäevad) olema seotud, kas Maaülikooli või Eesti Loomaarstide Ühinguga v.a praktiseerimine veterinaararsti juures. Andmed erialase täiendamise kohta peavad kajastuma riiklikus veterinaararstide registris;

• Riiklikusse veterinaararstide registrisse kantavate andmete esitamiseks või muutmiseks on mugavaim võimalus teha seda Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu;

• Lisainformatsioon VTA kodulehelt.

Abistav juhend kutsetegevusloaga veterinaararsti registriandmete muutmiseks.pdf