●Sahtel

2019. aasta tähtsamad sündmused:

  • 09. märts
    ELÜ üldkoosolek
  • 02-04. august
    Loomaarstide suvepäevad
  • 25-26 oktoober
    Konverents Veterinarmeditsiin 2019


 

LEMMIKLOOMAPASSI TÄITMISE JUHEND

Uued nõuded on kehtestatud EU komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 577/2013, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 576/2013 ettenähtud identifitseerimisdokumentide näidiseid koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks, territooriumide ja kolmandate riikide loetelude kehtestamist ning nõudeid teatavatele tingimustele vastavust tõendavate deklaratsioonide vormi, kujunduse ja keelte kohta.

Muudatused puudutavad passide välimust, sisu, turvalisuse ja käitlemise korda.

Vastavalt Veterinaarkorralduse seaduse § 23. lg 2 punkt 5-le tuleb kasutada veterinaarsete toimingute tõendamiseks isikliku kutsetegevuse loa numbriga pitsatit.

Käitlemine?

Passe saab osta veterinaarhulgimüügi firmadest. Passid koos turvakiledega on pakitud 20 kaupa. Lemmiklooma passi väljastav veterinaararst säilitab artikli 21 lõike 1 punktides a–c ja artikli 21 lõikes 3 osutatud andmed minimaalselt kolm aastata lühem kui kolm aastat. Säilitamisele kuuluvad andmed puudutavad osasid I, II, III ja passi number.

Lemmikloomapassi võib väljastada ainult loomadele ,kellel on paigaldatud mikrokiip või enne 01.07.2011 sündinud loomadele, kellel on selgelt loetav tätoveering.

Kuidas seda täita?

Lk 03 ja 04 on passi täitmiseks vajalikud märkused

Lk 05 (Omanik)- uue reana on olemas omaniku allkirja koht, allkirjaga kinnitab omanik oma andmete õigsust.

Lk 07 (Looma kirjeldus)

Lk 08 (Looma märgistus) – loom on identifitseeritud siis kui tal on mikrokiip või selgelt loetav tätoveering. Vastavalt Loomakaitseseaduse § 9 lg 3-le on mikrokiipimine tegevus, mida võib sooritada üksnes veterinaararst. Juhul kui on loomal olemas kiip aga puudub pass, siis märgitakse passi näidu lugemise kuupäev. Mittevajalik info tuleb maha kriipsutada, st kui paigaldati kiip siis tuleb läbi kriipsutada „näidu“ ning vastupidi. Peale nõutava teave sisestamist tuleb märgistamise osa katta turvakilega.

NB! Märgistust (mikrokiip või tätoveering) tuleb kontrollida enne mistahes uue kande tegemist passi.

Lk 09 (Passi väljaandmine)- veterinaararst sisestab nõutud teave ja kinnitab seda pitsati ja allkirjaga

Lk 10-13 (Vaktsineerimine marutaudi vastu) – Vastavalt marutaudi tõrje eeskirjale peab koeri ja kasse vaktsineerima 3-4 kuu vanuselt ja edaspidi nii, et vaktsineerimise vahemik ei ületaks 24 kuud. Märkida tuleb lahter „kehtib alates“ esimesel vaktsineerimisel, korduvvaktsineerimisel seda lahtrit täitma ei pea. Veterinaararst sisestab enda kohta nõutava info kas vastava pitsatiga või käsikirjas ( nimi, aadress, telefoninumber, allkiri)

Lk 14-15 (Marutaudi antikehade tiitrimise test) – EL heakskiidetud laborite nimekirja ja kontaktandmed leiate aadressilthttp://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

Lk 16-19 (Ehhinokoki tõrje) – Tulenevalt teatud riikide (N: Soome, Rootsi, ÜK) seadustest võib olla nimetatud riikidesse sisenemisel nõutav ehhinokokoosi tõrje sooritamine. Seega ei pea siia märkima ehhinokokkoosi vastast tõrjet, va juhul kui antud loomaga reisitakse riiki, kus see on nõutud.

Lk 20-21 (Muu parasiiditõrjega seotud ravi) – Tulenevalt teatud riikide (N: Ühendatud Kuningriik, Iirimaa) seadustest võib olla nimetatud riikidesse sisenemisel nõutav muude parasiitide tõrje. Seega ei pea siia märkima parasiitide tõrjet, va juhul kui antud loomaga reisitakse riiki, kus see on nõutud.

Lk 22-25 (Muud vaktsineerimised) – Siia tuleb registreerida kõik muud vaktsineerimised peale marutaudi. Marutaudivastased vaktsineerimised (ka juhul kui on kasutatud kompleksvaktsiini) tuleb registreerida lk 10-13.

Lk 26 (Kliiniline läbivaatus) – teatud riikides ning teatud transpordiliikides (N: osad lennufirmad) võib olla kehtestatud nõue, et transporditav loom peab olema enne vedu loomaarsti poolt kliiniliselt läbi vaadatud ning tunnistatud transpordikõlbulikuks. Seega ei tule seda osa passist täita, va juhtudel kui kasutatakse transpordiviise, mille korral on see nõutav.

Lk 23 (Legaliseeriv asutus) – reisimisel kolmandatesse riikidesse võib olla nõutud lähteriigi pädeva asutuse (st. Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus) kinnitus passis sisalduvate andmete õigsuse kohta. Juhul kui selline nõue on kehtestatud, tuleb see kinnitus märkida siia.

Täiendavat informatsiooni lemmikloomadega reisimise kohta on võimalik leida aadressilt http://europa.eu.int/abc/travel/pets/index_en.htm