●Eesti Loomaarsti Eetikakoodeks●Hea Veterinaarne Tava●Aasta loomaarsti laureaadid●Elutöö auhinna laureaadid●Dimediumi Missiooniauhinna laureaadid●Dokumentide vormid●ELÜ soovitatav miinimumhinnakiri●Eesti Loomaarstide Koda●Fotokonkurss●Juhatus●Põhikiri●Ajalugu●Revisjonikomisjon

2019. aasta tähtsamad sündmused:

  • 09. märts
    ELÜ üldkoosolek
  • 02-04. august
    Loomaarstide suvepäevad
  • 25-26 oktoober
    Konverents Veterinarmeditsiin 2019
Loomaarstide Koda:
http://et.wikipedia.org/wiki/Loomaarstide_Koda

Nr. 12.

LOOMAARSTIDE KOJA SEADUS.

RT 1935, 34, 310.

1. peatükk.

Üldeeskirjad.

§ 1. Oma kutsealal tegutsevate loomaarstide kutsehuvide kaitseks ja nende kutselise tegevuse järelevalveks asutatakse avalikuõiguslikul alusel Loomaarstide Koda.

Koja ülesandeks on eriti:

1) loomaarstide koostöö edustamine;

2) loomaarstide esindamine, nende kutsehuvide kaitse ning kutseeetika, -au ja -kohustuste kõrgelhoidmine;

3) järelevalve koja liikmete kutselise tegevuse ja kutse-eetika üle;

4) loomatervishoiu ja loomaarstlikku alasse puutuvate küsimuste selgitamine;

5) koostöö riigi-, omavalitsus- ja avalikõiguslikkude asutistega avaliku loomatervishoiu alal;

6) arvamiste avaldamine ja soovide esitamine riigi- ja omavalitsusasutistele loomatervishoiu alal antavate seaduste ja määruste kavade kohta, välja arvatud Sõjaministeeriumi või sõjaväes neil aladel antavate eriseadluste või erimääruste kavad;

7) loomaarstide registreerimine ja nende nimekirjade pidamine;

8) teaduslikkude uurimisasutiste ellukutsumine ja ülalpidamine;

9) asutiste ellukutsumine ja ülalpidamine, milliste ülesandeks on koja liikmete ja nende perekondade kindlustamine vanuse, haiguse, töövõimetuse ja töötaolu puhul;

10) koja liikmetesse puutuvate tunnistuste ja teadete andmine;

11) koja esindajate valimine neisse riigi-, omavalitsus- ja eraasutistesse, kus säärane esindus on nähtud ette.

(RT 1937, 15, 116 III.)

§ 2. Loomaarstide Koja tegevuse piirkonnaks on kogu Vabariigi maa-ala. Koja juhatuse asukoht on Tallinnas.

§ 3. Kojal on juriidilise isiku õigused ja temal on oma pitsat, mille kuju kinnitab Vabariigi Valitsus.

§ 4. Koja ja tema organite kirjavahetus riigi- ja omavalitsusasutistega on tempelmaksuvaba.

§ 5. Koja organitesse kuuluvad ja koja teenistuses seisvad isikud vastutavad oma tegevuse alal ühistel alustel riigiteenijatega.

2. peatükk.

Loomaarstide Koja liikmed, nende õigused ja kohused.

§ 6. Loomaarstide Koja liikmeks on kõik loomaarstid, kes loomaarstide kutsetegevuse seaduse põhjal on saanud loa kutsetegevuseks, välja arvatud Veterinaartalituse direktor, inspektor ja sõjaväe veterinaar-osakonna ülem.

Ühelgi loomaarstil, välja arvatud eelmises lõikes tähendatud erandid, ei ole õigus tegutseda oma kutse alal, kui ta ei ole maksvate seaduste põhjal registreeritud ja kutsetegevuseks saanud loa ja kui ta ei ole Loomaarstide Koja liige.

(RT 1937, 15, 116 III ja 1938, 37, 332 VII.)

§ 7. Loomaarstide Koja liikmed maksavad koja kasuks liikmemaksu koja nõukogu poolt vastuvõetud ja Põllutööministri poolt kinnitatud alustel ja määral.

Liikmemaksu ülemmääraks on kolmkümmend krooni ja alammääraks viis krooni aastas.

§ 8. Loomaarstide Koja liikmete nimekirja peab koja juhatus koja liikmeks soovijatelt saadud kirjalikkude tunnistuste ja diplomi, kohtutelt ja teistelt vastavatelt asutistelt saadavate teadete põhjal.

Koja liikmeks astuda soovijad isikud peavad koja juhatusele esitama tarvilikud tõendused kodakondsuse, hariduse ja praktikaaja kohta.

Liikmeks vastuvõtmisel koja juhatus teeb motiveeritud otsuse hiljemalt 15 päeva kestel, arvates liikmeks astumise sooviavalduse saamise päevast.

§ 9. Koja liikmete nimekirjast kustutamise otsustab koja juhatus:

1) ametisse astumise puhul, mis takistab olla koja liikmeks;

2) jõusseastunud kohtuotsuse järgi kutsetegevuse õiguste kitsendamise korral;

3) kustutamisel loomaarstide nimekirjast.

§ 10. Loomaarstide Koja juhatuse otsuste peale liikmeks vastuvõtmisest keeldumise või liikmete nimekirjast kustutamise kohta võib asjaosaline kaevata Veterinaartalituse direktorile, viieteistkümne päeva jooksul, arvates otsuse temale teadaandmisest.

Veterinaartalituse direktoril on õigus asi sisuliselt ise otsustada või koja juhatuse otsus tühistada ja saata asi juhatusele uueks otsustamiseks.

Kaebuse esitamine liikme nimekirjast kustutamise asjus paneb seisma juhatuse otsuse täitmise kuni asja lahendamiseni Veterinaartalituse direktori poolt.

Kaebused koja juhatuse viivituse kohta koja liikmeks vastuvõtmise sooviavalduste otsustamisel võidakse esitada igal ajal, kusjuures Veterinaartalituse direktor kirjutab koja juhatusele ette asja otsustamise tähtaja ning selle möödalaskmisel otsustab küsimuse ise.

Liikmeks vastuvõtmise ja liikmete nimekirjast kustutamise, samuti kutseõiguste kitsendamise otsused avaldab koja juhatus Riigi Teatajas.

(1938, 37, 332 VII.)

3. peatükk.

Loomaarstide Koja organid.

§ 11. Loomaarstide Koja organiteks on:

1) nõukogu;

2) juhatus;

3) revisjonikomisjon;

4) distsiplinaarkohus.

§ 12. Koja valitavad ametid on tasuta auametid, kuid koja nõukogul on õigus määrata erilisi ülesandeid täitvate koja liikmetele kas alalist või ühekordset tasu eelarves ettenähtud suuruses.

§ 13. Koja organite ametisikute ja koja huvides teostatavad sõidukulud tasutakse nõukogu poolt vastuvõetud ja Põllutööministri poolt kinitatud aluste.

§ 14. Loomaarstide Koja organite tegutsemise ja asjaajamise lähem kord määratakse Loomaarstide Koja juhatuskirjas, mille võtab vastu nõukogu ja kinnitab Vabariigi Valitsus Põllutööministri ettepanekul.

Nõukogu.

§ 15. Loomaarstide Koja nõukogul on 25 liiget, kes valitakse neljaks aastaks käesoleva seaduse §§ 16―22 tähendatud korras.

Nõukogu liikme ametikoha vabanemisel astub sellele kohale nõukogu liikme järgmine kandidaat saadud häälte arvu järjekorras.

§ 16. Loomaarstide Koja nõukogu liikmete valimisel moodustab kogu Vabariik ühe valimise ringkonna.

§ 17. Valimisõigus on igal koja liikmel, välja arvatud need, kellel ei ole hääleõigust kohaliku omavalitsuse esinduskogu valimistel ja kes tunnustatud maksujõuetuks kohtu poolt.

Valimisõiguse teostamisest ei võta osa need koja liikmed, keda valimise ajal peetakse kinni kas seadusjõusse astunud kohtuotsuse põhjal või kohtuvõimude poolt vastutusele võtmise pärast või kellel puudub valimiste ajal loomaarsti kutsetegevuse õigus.

§ 18. Iga valimisõigusline koja liige on kohustatud osa võtma koja nõukogu valimisest. Koja liget, kes vabandava põhjuseta ei võta osa valimisest, karistatakse koja distsiplinaarkohtu poolt rahatrahviga mitte üle 50 krooni.

Vabandavateks põhjusteks loetakse:

1) vanadus üle 70 aasta;

2) haigus, kehavigastus või lähema perekonnaliikme surm või raske haigus;

3) viibimine valimise ajal väljaspool Eesti Vabariigi piire;

4) looduslikud või muud võitmatud takistused.

§ 19. Valimised on salajased ja otsesed ning toimuvad kirjalikult. Hääletamise materjali võib esitada isiklikult või posti teel.

§ 20. Valida võidakse nõukogu liikmeteks koja valimisõiguslisi liikmeid.

§ 21. Ühelgi valimisõiguslisel koja liikmel ei ole õigust loobuda nõukogu liikme kohast, välja arvatud:

1) koja liikmed, kes üle 60 a. vanad;

2) koja liikmed, kes seisavad riigiteenistuses või tegelikus sõjaväeteenistuses või omavalitsusteenistuses ning kellele see teenistus on peategevuseks;

3) koja liikmed, kes olid eelmise nõukogu liikmed ja

4) koja liikmed, kes ei saa täita nõukogu liikme kohuseid muudel säärastel mõjuvatel põhjustel, milliste üle otsustab koja nõukogu.

(RT 1937, 15, 116 III.)

§ 22. Loomaarstide Koja valimiste lähemad alused ja kord määratakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 23. Nõukogu võimkonda kuulub:

1) koja esimehe ja abiesimehe valimine, ametist vabastamine ja tagandamine;

2) juhatuse liikmete ning nende asetäitjate valimine ja ametist vabastamine ja tagandamine;

3) koja tegevuskava läbivaatamine ja vastuvõtmine;

4) koja valitud tegelaste vastutusele võtmise otsustamine;

5) koja distsiplinaarkohtu esimehe ja liikmete ning tarviliku arvu asetäitjate valimine;

6) koja kulude ja tulude eelarvete ning aruannete läbivaatamine ja vastuvõtmine;

7) koja juhatuskirja vastuvõtmine ja muutmine;

8) koja osakondade ja esinduste asutamise otsustamine;

9) kinnisvara omandamise, võõrandamise ja pantimise ning laebnude tegemise otsustamine;

10) koja liikmemaksu suuruse ja selle aluste (§ 7) ning tasumise korra määramine;

11) koja juhatusele ning revisjonikomisjonile juhtnööride andmine;

12) toimkondade moodustamine nõukogu poolt määratavate ülesannete täitmiseks;

13) küsimuste arutamine, mis nõukogule esitatud Põllutööministri või Veterinaartalituse direktori poolt.

(RT 1938, 37, 332 VII.)

§ 24. Nõukogu koosolekud on korralised ja erakorralised. Nõukogu korraline koosolek peetakse vähemalt kord aastas, erakorralised ― kas Põllutööministri või Veterinaartalituse direktori nõudel või juhatuse kutsel või vähemalt
1/5 nõukogu liikmete nõudel.

Nõukogu koosoleku aeg, päevakord ja koht teatatakse nõukogu liikmetele kirjalikult vähemalt kümme päeva enne koosolekut.

(RT 1938, 37, 332 VII.)

§ 25. Nõukogu liikmed on kohustatud osa võtma nõukogu koosolekutest. Nõukogu liige võib puududa koosolekult ainult vabandatavail põhjustel, milliste üle otsustab koja juhatus. Selle eeskirja vastu eksijaid karistatakse koja distsiplinaarkohtu poolt rahatrahviga mitte üle 30 krooni. Vabandavaks põhjuseks loetakse igal juhul riigiteenistuses või tegelikus sõjaväeteenistuses või omavalitsuseteenistuses oleva loomaarsti ametikohuste täitmine.

(RT 1937, 15, 116 III.)

§ 26. Nõukogu koosolek loetakse otsusevõimeliseks, kui on koos vähemalt pool nõukogu liikmetest.

§ 27. Nõukogu otsused tehakse lihthäälteenamusega, välja arvatud 1) kinnisvarade omandamine, võõrandamine ja pantimine, 2) laenude tegemine ja 3) koja juhatuskirja vastuvõtmine, mis otsustatakse koosolekust osavõtjate
2/3 häälteenamusega.

Häälte poolnemisel otsustab nõukogu juhataja hääl.

§ 28. Nõukogu otsused käesoleva seaduse § 23 pp. 3, 6 ja 9 tähendatud aladel astuvad jõusse pärast nende kinnitamist Põllutööministri poolt.

Juhatus.

§ 29. Loomaarstide Koja juhatus koosneb koja esimehest, abiesimehest ja kolmest liikmest.

Loomaarstide Koja esimees, abiesimees ja juhatuse liikmed valitakse nõukogu poolt neljaks aastaks.

Ühelgi nõukogu liikmel ei ole õigust loobuda juhatuse liikme kohast, välja arvatud:

1) koja liikmed, kes vanad üle 55 aasta;

2) koja liikmed, kes täitsid eelmise nõukogu ajal koja juhatuse liikme kohuseid;

3) koja liikmed, kes seisavad tegelikus sõjaväeteenistuses;

4) kes ei saa täita juhatuse liikme kohuseid muudel mõjuvatel põhjustel, milliste üle otsustab koja nõukogu.

(RT 1937, 15, 116 III.)

§ 30. Loomaarstide Koja esimees või tema äraolekul abiesimees on eriti volitamata seaduslik Loomaarstide Koja esindaja.

§ 31. Koja juhatuse võimkonda kuulub:

1) koja nõukogu otsuste täideviimine;

2) koja liikmete vastuvõtmine ja nimekirjast kustutamine;

3) koja liikmete tegevuse üle valvamine ja seaduste piirides tarvilikkude korralduste tegemine;

4) koja varanduste valitsemine;

5) nõukogu otsustamisele kuuluvate ettepanekute läbitöötamine ja ettekandmine;

6) koja tegevusaasta tulude ja kulude eelarve kava koostamine;

7) koja tegevusaasta aruande koostamine;

8) koja teenistuses olevate isikute palkamine ja vabastamine ning nõukogule ettepanekute tegemine tasumäärade kohta;

9) koja liikmete nimekirja pidamine ja avaldamine;

10) koja liikmetesse puutuvate tunnistuste ja teatiste andmine;

11) kõikide ülesannete täitmine, mis Loomaarstide Koja ülesannetesse kuuluvad ja mis ei kuulu nõukogu või nende organite võimkonda.

§ 32. Juhatuse koosolekud kutsutakse koja esimehe või abiesimehe poolt kokku tarviduse järgi.

§ 33. Koja juhatuse koosolek loetakse otsusevõimeliseks, kui on koos koja esimehega või abiesimehega vähemalt pool juhatuse koosseisust. Juhatuse otsused tehakse koosolekust osavõtjate lihthäälteenamusega. Häälte poolnemisel annab ülekaalu koja esimehe või abiesimehe hääl.

§ 34. Koja juhatuse otsuste peale võib asjaosaline kaevata koja nõukogule kümne päeva jooksul, arvates otsuse temale teadaandmisest, kuivõrd käesoleva seadusega pole seatud muud korda.

Revisjonikomisjon.

§ 35. Koja revisjonikomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest, kes valitakse nõukogu poolt nõukogu liikmete hulgast neljaks aastaks. Samas korras ja samaks ajaks valitakse revisjonikomisjoni liikmetele kaks asetäitjat.

Revisjonikomisjoni liikmed ja nende asetäitjad ei või kuuluda koja juhatuse ja distsiplinaarkohtu liikmete hulka ega seista koja palgalises teenistuses.

Revisjonikomisjoni ülesandeks on koja asjaajamise, aastaaruannete ja eelarvete ning kojale alluvate asutiste tegevuse revideerimine koja juhatuskirjas määratud alustel.

Distsiplinaarkohus.

§ 36. Loomaarstide Koja distsiplinaarkohus koosneb nõukogu poolt neljaks aastaks valitud kohtu esimehest ja neljast liikmest, kes ei kuulu koja juhatusse. Samas korras ja samaks ajaks valitakse kohtu liikmetele kaks asetäitjat.

Distsiplinaarkohtu liikmeks ega selle asetäitjaks ei või valida koja liiget, kes karistatud koja distsiplinaarkohtu poolt, enne kahe aasta möödumist pärast karistuse kandmise lõppu.

Kohus valib enda liikmete hulgast abiesimehe ning sekretäri ja selle asetäitja.

§ 37. Loomaarstide Koja dissiplinaarkohtu istung loetakse otsusevõimeliseks, kui on koos kohtu esimees või abiesimees, kohtu sekretär või selle asetäitja ja üks liige.

§ 38. Koja distsiplinaarkohtule alluvad:

1) koja liikmete eksimused kutse-eetika alal;

2) koja liikmete ebasünnis käitumine väljaspool kutsealast tegevust;

3) muud käesoleva seadusega tema võimkonda antud asjad.

Riigi, sõjaväe ja omavalitsuste teenistuses seisvate koja liikmete eksimused ameti alal ei allu koja distsiplinaarkohtule.

(RT 1937, 15, 116 III.)

§ 39. Loomaarstide Koja dissiplinaarkohtu poolt määratavad karistused on:

1) hoiatus;

2) noomitus;

3) rahatrahv mitte üle 300 krooni;

4) ajutine kutsetegevuse keelamine vabapraktikas kuni ühe aastani.

Koja kohtul on õigus eelnimetatud karistusi määrata ingimisi, katseajaga kuni kaks aastat.

§ 40. Käesoleva seaduse § 38 tähendatud küsimuste arutamisele asub distsiplinaarkohus kas koja juhatuse või koja mõne liikme kirjalikul ettepanekul või asutiste või isikute kaebusel.

§ 41. Asja kannab kohtuistungil ette kohtu esimees, sekretär või liige esimehe määramisel.

Kohtu otsused tehakse peale ettekannet, süüdistatava kirjaliku või suusõnalise seletuse ja tunnistajate seletuse ärakuulamist ja igakülgset asja selgitust lihthäälteenamusega, kusjuures häälte poolnemisel otsustab esimehe hääl.

§ 42. Koja distsiplinaarkohus, kõiki asjaolusid kaalunud, teeb oma otsused südametunnistuse ja loomaarstliku eetika põhjal.

§ 43. Loomaarstide Koja distsiplinaarkohtu otsused teatatakse koja juhatusele ja Veterinaartalituse direktorile. Loomaarstide Koja juhatus teatab sellest süüdistatavale ja asjaalgatajale, kui säärane olemas.

Seaduslikku jõusse astunud distsiplinaarkohtu otsused täidab koja juhatus.

(RT 1938, 37, 332 VII.)

§ 44. Lähemad eeskirjad distsiplinaarkohtu asjaajamise aluste, otsuste ja korra kohta määratakse koja juhatuskirjaga.

§ 45. Loomaarstide Koja distsiplinaarkohtu otsused on lõplikud, välja arvatud otsused käesoleva seaduse § 39 p. 3 tähendatud rahatrahvi asjus, kui see ületab viiskümmend krooni ja p. 4 tähendatud vabapraktika õiguse võtmise asjus, milliste peale võib karistatu kahe nädala kestel, arvates otsuse teadaandmise päevast, kaevata Veterinaartalituse juures asuvale distsiplinaar-ülemkohtule, mis koosneb Veterinaartalituse direktorist või tema äraolekul talituse inspektorist esimehena ja Tartu Ülikooli loomaarstiteaduskonna dekaanist ja Loomaarstide Koja esimehest liikmetena. Dstsiplinaar-ülemkohtul on õigus distsiplinaarkohtu edasi kaevatud otsuseid kas kinnitada või anda tagasi distsiplinaarkohtule uueks otsustamiseks või teha iseseisvalt otsuseid, määrates käesoleva seaduse § 39 määratud karistusi. Distsiplinaar-ülemkohtu asjaajamise, samuti kaebuste esitamise lähem kord määratakse koja juhatuskirjaga.

Distsiplinaar-ülemkohtu otsused teatatakse koja juhatusele asjaosalistele teatamiseks. Seaduslikku jõusse astunud ülemkohtu otsused täidab koja juhatus.

(RT 1938, 37, 332 VII.)

§ 46. Koja liikmed on kohustatud koja distsiplinaarkohtu ja distsiplinaar-ülemkohtu kutsel tunnistajaks ilmuma ja tunnistust andma, kui seda ei takista erilised põhjused, milliste mõjuvuse üle kohus otsustab. Samuti on süüdistatav kohustatud isiklikult kohtusse ilmuma, kui kohus seda tarvilikuks tunnustab.

Neist eeskirjadest kõrvalekaldujaid võib koja kohus karistada käesoleva seaduse § 39 p. 1, 2 ja 3 alusel, kuid p. 3 alusel rahatrahviga mitte üle 30 krooni.

4. peatükk.

Loomaarstide Koja tuluallikad ja majapidamine.

§ 47. Loomaarstide Kojal on järgmised tuluallikad:

1) liikmemaksud;

2) tulud koja ettevõtetest;

3) kojale antavad toetused;

4) igalt koja liikme poolt kirjutatud rohutähe pealt võetav maks;

5) trahvid ja muud tasud;

6) annetused;

7) muud siinnimetamata tuluallikad.

Käesoleva paragrahvi punkt 4 ettenähtud maksu määra, mis ei või tõusta üle kolme sendi rohutähelt, samuti selle maksu võtmise lähemad alused ja korra määrab koja nõukogu ettepanekul Põllutööminister.

§ 48. Loomaarstide Koja majapidamise aluseks on iga aasta kohta koja juhatuse poolt kokkuseatav kulude ja tulude eelarve, mis esitatakse koja nõukogule vastuvõtmiseks. Eelarve peab sisaldama koja kõik võimalikud tulud ja tarvilikud kulud sellekohase koja nõukogu poolt kinnitatud nomenklatuuri järgi ning peab olema koostatud puudujäägita.

Pärast eelarve vastuvõtmist koja nõukogu poolt ja kinnitamist Põllutööministri poolt loetakse eelarves ettenähtud krediidid avatuks ja neid võib koja juhatuse korraldusel tarvitada.

§ 49. Maksud ja rahatrahvid, mis käesoleva seaduse põhjal määratud, nõutakse sisse nende tähtajaks mittetasumise puhul administratiiv-korras koja juhatuse korraldusel.

§ 50. Kojal on õigus võtta tema poolt antavailt tunnistustelt, teatistelt ja teistelt dokumentidelt, samuti ekspertiiside ja muude talituste eest tasu koja juhatuskirjas määratud alustel ja suuruses.

§ 51. Iga möödunud eelarve-aasta kohta seab koja juhatus kokku koja aasta-aruande ja esitab selle koja nõukogule kinnitamiseks.

Aruanne peab sisaldama: 1) koja rahalised tulud ja kulud; 2) koja fondide, kapitalide, asutiste läbikäikude ning varanduste seisu; 3) ülevaate koja tegevusest.

§ 52. Koja majapidamise lähema korra määrab koja juhatuskiri.

5. peatükk.

Järelvalve.

§ 53. Loomarstide Koda töötab Põllutööministri järelevalve all.

Põllutööminister võib nõuda koja juhatuselt jooksvaid ettekandeid ning aruandeid koja tegevuse kohta.

Põllutööministril või tema esindajal on õigus kontrollida ja revideerida koja tegevust.

§ 54. Vabariigi Valitsuse otsusel võib Põllutööminister saata laiali Loomaarstide Koja organid. Viimasel juhul viiakse koja nõukogu uued valimised lõpule kolme kuu kestel, arvates laialisaatmise päevast. Koja asjaajamise kohta vaheajal annab Põllutööminister sellekohase määruse.

§ 55. Loomaarstide Koda esitab Põllutööministrile igal aastal tegevuse kava ja kulude ja tulude eelarved, tegevuse ja eelarve täitmise aruanded ning teated oma organite isikliku koosseisu kohta.

§ 56―63. Välja jäetud. SK I 1938, 3, 9 § 8